Archív kongresov

Kongres 2018

28. KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE - Klinická farmakológia a zabezpečenie racionálnej farmakoterapie v dnešnom zdravotníctve, 23. októbra 2018 (utorok) 9:00 - 16:15, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre (Limbová 2, 1. p.).


Aktualizovaný program - tu. Abstrakty - tu. Plagátik - tu. Všeobecné informácie - pozri nižšie!

Registrácia - termíny na prihlasovanie
 • aktívna účasť (abstrakt!): do 8. októbra 2018
 • pasívna účasť: do 21.októbra 2018

Prihlasovanie - registrácia na podujatie vopred len elektronickou formou - elektronický formulár prihlášky pod tlačítkom. Dôležité upozornenie (!): súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (podrobnosti viď nižšie) - dáva prihlasujúci sa účastník odoslaním elektronickej prihlášky.
Upozornenie: Okrem elektronického prihlásenia (povinné!) je možné aj súčasné prihlásenie na podujatie ako na kurz SZU (najmä pre osoby zasadené do ŠŠ alebo CŠ na SZU): Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-4044 Workshop - Aktuality štátnej liekovej politiky a diskusné sústredenie v klinickej farmakológii (ÚFKEF LF SZU)tu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú aj potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU. Kurzový (manipulačný) poplatok je zahrnutý v registračnom poplatku.

Dôležité upozornenie
 • Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
 • Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.
 • Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019, mailom na: clenska@sls.sk.

Základné všeobecné informácie

 • Kredity ARS CME: 6 kreditov - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch CME pri ukončení podujatia (+ automatické načítanie kreditov CME registrovaným lekárom ako je obvyklé).
 • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály, prípadne kurzovné SZU - pre takto prihlásených, viď vyššie)
  - zdravotnícky pracovník (lekár, farmaceut a pod.): 20 €
  - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 35 €
  - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
 • Úhrada registračných poplatkov:
  -- jednotlivci:
  - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
  - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
  - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
  o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
  o swift code: SUBASKBX
  o variabilný symbol: 18 1029 063
  o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
  -- farmaceutické spoločnosti a CRO + ich pracovníci: na faktúru SLS
 • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS (do 15.10.2018): informácie u organizátorov podujatia
 • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
 • Organizačné informácie: p. Valéria Petrovičová, Kongresové oddelenie SLS, petrovicova@sls.sk, tel.: 02/5292 2017, -19, 0905 530372

Kongres 2017

27. konferencia klinickej farmakológie, Bratislava, MZ SR (Limbová 2, KC - 1. poschodie), 29. novembra 2017 (streda).

Program - tu. Abstrakty - tu. Plagátik - tu. Informácie (registračný poplatok, kredity CME a i.) - viď nižšie - pod tlačítkom elektronickej prihlášky.
Pre záujemcov prihláška na podujatie ako na kurz SZU: Prihláška na kurz ÚFKEF LF SZU: 1-2039 Aktuality štátnej liekovej politiky a diskusné sústredenie v klinickej farmakológiitu. Stiahnuť, vyplniť, poslať e-mailom alebo poštou na ŠO SZU, Limbová 12-14, 83303 Bratislava. Takto prihlásení účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní anotovaného kurzu SZU.

Základné všeobecné informácie

 • Kredity ARS CME: 5 kreditov - potvrdenie o účasti a získaných kreditoch pri ukončení podujatia.
 • Registračný poplatok (kurzovné; vstup na odborný program, konferenčné materiály)
  - riadny účastník: 10,- €
  - pracovníci farmaceutických spoločností a CRO: 20,- €
  - sestry, dôchodcovia/kyne, študenti, prednášatelia, hostia: zdarma (hradí OV)
 • Úhrada poplatkov:
  -- jednotlivci:
  - vopred neprihlásení: v hotovosti na mieste + manipulačný poplatok 3,- EUR
  - vopred prihlásení: v hotovosti pri registrácii na mieste
  - vopred prihlásení: bankovým prevodom: bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
  o IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
  o swift code: SUBASKBX
  o variabilný symbol: 17 1191 063
  o správa pre príjemcu: meno a priezvisko
  -- farmaceutické spoločnosti a CRO: na faktúru SLS
 • Účasť CRO a farmaceutických spoločností („korporátna“): prihláška SLS (do 15.11.2017): informácie u organizátorov podujatia
 • Odborné informácie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., e-mail: jozef.glasa@szu.sk, tel.: 02/59370.769
 • Organizačné informácie: Ing. Ingrid Bieliková, Kongresové oddelenie SLS, bielikova@sls.sk, tel.: 02/5263.5603, 5292.2017

Kongres 2016

26. konferencia klinickej farmakológie, 13. októbra 2016, Bratislava, MZ SR.

Program - tu. Abstrakty - tu. Správa o konferencii - výstupy a závery (ZdN, č. 38/2016, s. 7) - tu. Bill Bowman Travelling Lectureship 2016 (informácia) - tu.

Registračný poplatok pri registrácii vopred*
členovia odborných spoločností SLS/ČLSJEP včasná 10,- € riadna 15,- 
pracovníci farmaceutických spoločností a CRO včasná 20,- € riadna 25,- 
sestry, dôchodcovia/kyne, študenti/ky hradí OV hradí OV
pozvaní prednášatelia, hostia konferencie hradí OV hradí OV
* vstup na odborný program, konferenčné materiály

PRI REGISTRÁCII NA MIESTE – NAVYŠE MANIPULAČNÝ POPLATOK 5,- EUR! (nutnosť dodatočného ručného spracovania materiálov podľa zákona)

Spôsob úhrady registračného poplatku
 • v hotovosti na mieste (u vopred registrovaných bez navýšenia)
 • na faktúru (zamestnanci právnických osôb)
 • bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
  • číslo účtu:4 532 012 / 0200
  • IBAN: SK36 0200 000 000 0453 2012
  • swift code: SUBASKBX
  • variabilný symbol: 16 1182 063
  • správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku predložte pri registrácii.

Dôležité dátumy
do 26. 09. 2016 - včasná registrácia, pôvodné práce, postery
do 03. 10. 2016 oznámenie autorom o prijatí pôvodnej práce/posteru
do 11. 10. 2015 riadna registrácia (potom už len registrácia na mieste!)
Ubytovanie
zabezpečujú si účastníci sami (napr.: www.booking.com)
Korporátna účasť reklama a pod.
farmaceutické spoločnosti, CRO;
informácie na vedeckom sekretariáte konferencie (prof. Glasa)
Vedecký sekretariát
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚFKEF LF SZU v Bratislave
Limbová 12 – 14, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59370.769
e-mail: jozef.glasa@szu.sk
Organizačný sekretariát
Ing. Ingrid Bieliková
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5263.5603, 5292.2017, fax: 02/5263.5611
e-mail: bielikova@sls.sk

Kongres 2015

XIX. kongres SLS a jubilejná 25. konferencia klinickej farmakológie

22. - 23.10.2015, MZ SR Bratislava, Limbová 2, Bratislava – Kramáre

Program – tu. Abstrakty - tu. Stručné zhodnotenie - tu. Pozdrav prezidentky AOPP - tu. Fotogaléria - tu. Informácie pre účastníkov - podrobné – tu. Formulár abstraktu - tu.

Registrácia vopred + prihláška pôvodnej práce/posteru: výlučne elektronicky! Registrácia na mieste – dodatočný manipulačný poplatok 5,- EUR.

Prosíme starostlivé, presné vyplnenie e-prihláškového formulára – kvôli príprave potvrdení podľa zákona! Robíme všetko preto, aby účastníci nemali žiadne „nepeňažné plnenia“ s nutnosťou dodatočného zdaňovania!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Prezidenti kongresu
P. Krištúfek, J. Glasa
Vedeckí sekretári
M. Bernadič, R. Sekáčová
Hlavný odborník pre  klinickú farmakológiu
MZ SR K. Soboňová
 
Vedecký a programový výbor
P. Krištúfek, M. Bernadič, R. Sekáčová, H. Glasová, J. Holomáň, J. Glasa (predseda), K. Soboňová, P. Jarčuška, Ľ. Skladaný, M. Kriška, I. Šimková, J. Dúbrava, J. Rovenský, T. Šálek, M. Wawruch
Organizačný výbor
Ž. Mácová, E. Čikelová, I. Bieliková, V. Petrovičová, J. Glasa (predseda), R. Sekáčová, K. Soboňová, H. Glasová, J. Holomáň, T. Krčméryová, Ľ. Slobodová
Odborný program
pozvané prednášky, panelové diskusie, pôvodné práce – prednášky a postery
Dátum konania
22. – 23. októbra 2015
Miesto konania
MZ SR, Limbová 2, Bratislava – Kramáre
Rokovacie jazyky
slovenčina
REGISTRÁCIA PRIHLASOVANIE
nutná vopred – výlučne elektronicky prostredníctvom web-stránky www.klinickafarmakologia.sk (stránka po odoslaní formulára ihneď oznámi úspešnú registráciu)
Registračný poplatok pri registrácii vopred*
členovia odborných spoločností SLS/ČLSJEP včasná 20,- € riadna 30,- €
pracovníci farmaceutických spoločností a CRO včasná 50,- € riadna 60,- €
sestry, dôchodcovia/kyne, študenti/ky včasná 5,- € riadna 10,- €
pozvaní prednášatelia, hostia konferencie hradí OV hradí OV
* vstup na odborný program, konferenčné materiály, občerstvenie

PRI REGISTRÁCII NA MIESTE – NAVYŠE MANIPULAČNÝ POPLATOK 5,- EUR! (nutnosť dodatočného ručného spracovania materiálov podľa zákona)

Spôsob úhrady registračného poplatku

 • v hotovosti na mieste (u vopred registrovaných bez navýšenia)
 • na faktúru (zamestnanci právnických osôb)
 • bankovým prevodom na účet SLS – potrebné údaje:
  • číslo účtu: 4 532 012 / 0200
  • IBAN: SK36 0200 000 000 0453 2012
  • swift code: SUBASKBX
  • variabilný symbol: 15 1052 063
  • správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku predložte pri registrácii.

Dôležité dátumy
do 02. 10. 2015 včasná registrácia, pôvodné práce, postery
do 09. 10. 2015 oznámenie autorom o prijatí pôvodnej práce/posteru
do 20. 10. 2015 riadna registrácia (potom už len registrácia na mieste!)
Ubytovanie
zabezpečujú si účastníci sami (napr.: www.booking.com)
Kredity SACCME
riadne registrovaní účastníci konferencie (počet podľa platných predpisov)
Korporátna účasť reklama a pod.
farmaceutické spoločnosti, CRO informácie na vedeckom sekretariáte konferencie (prof. Glasa)
 
Web
www.klinickafarmakologia.sk
Vedecký sekretariát
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ing. Mgr. Eva Čikelová
ÚFKEF LF SZU
Limbová 12 – 14, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59370.838, 59370.769
e-mail: katedra.kf@szu.sk, jozef.glasa@szu.sk
Organizačný sekretariát
Ing. Ingrid Bieliková, Valéria Petrovičová
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5263.5603, 5292.2017, fax: 02/5263.5611
e-mail: bielikova@sls.sk, secretarysma@ba.telecom.sk

Kongres 2014

23. konferencia klinickej farmakológie

16. - 17.10.2014 (Št - Pi), MZ SR Bratislava, Limbová 2 (1. poschodie), Bratislava – Kramáre

Program – tu. Abstrakty - tu. Všeobecné informácie – tu.
Formulár abstraktu - tu (stiahnuť, vyplniť + pripojiť k elektronickej registrácii/prihláške!)
Registrácia vopred + prihláška pôvodnej práce/posteru: výlučne elektronicky!
Registrácia na mieste – dodatočný manipulačný poplatok 5,- EUR.

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Odborný program
pozvané prednášky, pôvodné práce, panelové diskusie, postery
Rokovacie jazyky
slovenčina, čeština, angličtina
Dôležité dátumy
do 18. 9. 2014 včasná registrácia, pôvodné práce, postery
do 30. 9. 2014 oznámenie autorom o prijatí pôvodnej práce/posteru
do 10.10. 2014 riadna registrácia (potom už len registrácia na mieste!)
REGISTRÁCIA PRIHLASOVANIE
vopred – výlučne elektronicky prostredníctvom web-stránky www.klinickafarmakologia.sk (stránka po odoslaní formulára ihneď oznámi úspešnú registráciu)
Registračný poplatok pri registrácii vopred*
členovia spolu-usporiadajúcich odb. spoločnostívčasná 15,- €riadna 20,- €
členovia ostatných spoločností SLS/ČLSJEPvčasná 20,- €riadna 30,- €
pracovníci farmaceutických spoločností a CROvčasná 50,- €riadna 60,- €
sestry, dôchodcovia/kyne, študenti/kyvčasná 5,- €riadna 10,- €
pozvaní prednášatelia, hostia konferenciehradí OVhradí OV
* vstup na odborný program, konferenčné materiály, občerstvenie
Spôsob úhrady – v hotovosti na mieste!
PRI REGISTRÁCII NA MIESTE – NAVYŠE MANIPULAČNÝ POPLATOK 5,- EUR!
Ubytovanie
zabezpečujú si účastníci sami, odporúčania na webstránke konferencie
Kredity SACCME
riadne registrovaní účastníci konferencie (počet podľa platných predpisov)
Korporátna účasť
informácie u na vedeckom sekretariáte konferencie (prof. Glasa)
Vedecký sekretariát
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ing. Mgr. Eva Čikelová
ÚFKEF LF SZU
Limbová 12 – 14, 83303 Bratislava
tel.: 02/59370.838, fax: 02/59370.770
e-mail: katedra.kf@szu.sk, jozef.glasa@szu.sk
Organizačný sekretariát
Ing. Ingrid Bieliková
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5263.5603, 5292.2017, fax: 02/5263.5611
e-mail: bielikova@sls.sk
Prezident kongresu
J. Glasa
Hlavný odborník MZ SR
K. Soboňová
Vedecký a programový výbor
J. Bielik, S. Fraňová, J. Glasa (predseda), H. Glasová, J. Holomáň, V. Kákošová, T. Krčméryová, A. Krechňáková, D. Kučerová, V. Kristová, J. Mokrý, M. Rác, I. Radváková, K. Soboňová, A. Szőkeová, J. Tisoňová, D. Tomek, M. Wawruch
Organizačný výbor
I. Bieliková, E. Čikelová, J. Glasa (predseda), H. Glasová, J. Holomáň, T. Krčméryová, M. Raučinová, V. Rosnerová, K. Soboňová, J. Tisoňová

Kongres 2013

6. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie

22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie

20. česká konference TDM, 17. česká konference DURG

24. - 26.10.2013 (Št - So), Hotel Sorea Trigan - Baník, Štrbské Pleso (Vysoké Tatry)

Definitívny programtu. Abstraktytu.

Kongres 2012 - 21. konferencia klinickej farmakológie

Racionalita a realita vo farmakoterapii a liekovej politike – štandardy a inovácie

28. – 29. novembra 2012, Bratislava – Kramáre
Konferenčné centrum MZ SR (Limbová 2)

Program - tu, všeobecné informácie - tu.

Súčasťou programu boli nasledovné podujatia:

 • Sekcia „Naj-farmakoterapeutické inovácie roka 2012“ (28. novembra 2012 – popoludní)
 • 14. celoštátne stretnutie etických komisií v SR (29. novembra 2012 – celý deň)
 • Sympózium bioetiky (29. novembra 2012 - popoludní)
Hore